MT alv maart 2024Op 20 februari 2024 vond de algemene vergadering van leden (ALV) van het Lingewaards Mannenkoor plaats. Het nieuwe huishoudelijk reglement werd uitgereikt aan de leden. Er werd verslag gedaan

van de activiteiten van het afgekopen jaar, van de secretaris, de muziekadviescommissie en de activiteitencommissie.  Het bestuur kreeg de felbegeerde decharge over het financiĆ«le en inhoudelijke beleid van het afgelopen verenigingsjaar (2023). Bij acclamatie werd Rokus Scholten tot nieuw bestuurslid benoemd. Theo Vermaas was herkiesbaar en is herkozen voor een nieuwe termijn.

Afscheid namen wij van Adri van Tooren als bestuurslid en als zingend lid. Wegens gezondsheidsredenen is hij genoodzaakt zijn taken neer te leggen. Adris was bijna 40 jaar lid van het koor en heeft in twee perioden lid geweest van het bestuur. In afgelopen jaren was hij bibliothecaris. Hij heeft zich ingespannen om de bibiotheek op orde te krijgen, te rubriceren en te digitaliseren. De methode van lang geleden, waarbij de bibliothecaris wekelijks uit kragten de bladmuziek in mappen uitdeelde en na de repetitie weer innam en in de kast opborg, hebben we gelukkig al lange tijd achter ons.

MT huldiging adriAls dank voor zijn jarenlange betrokkenheid en activiteiten bij het koor, heeft de vereniging hem benoemd tot lid van verdienste. Onder luid applaus overhandigde onze voorzitter Martin Burghout hem de oorkonde die daarbij hoort.